ស៊ុប

ស៊ុបគោ

៣០.០០០៛​​/៣៥.០០០៛

ទឹកស៊ុប, សាច់ស៊ុប, បន្លែ, ផ្សិត, សាច់គោពងទា, ពពុះសណ្តែក, មីដុំ, មីសួ

ស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រ

៤៥.០០០៛

ទឹកស៊ុប, សាច់ស៊ុប, បន្លែ, ផ្សិត,  បង្គា, ពពុះសណ្តែក, មីដុំ, មីសួ

ស៊ុបជើងគុប
៤៥.០០០៛

ទឹកស៊ុប, សាច់ស៊ុប, បន្លែ, ផ្សិត, ជើងគុប, សាច់គោពងទា, ពពុះសណ្តែក, មីដុំ, មីសួ

ស៊ុបជើងសរសៃ
៤៥.០០០៛

ទឹកស៊ុប, សរសៃ, បន្លែ, ផ្សិត, សាច់គោពងទា, ពពុះសណ្តែក, មីដុំ, មីសួ

 គ្រឿងហៅរបស់ស៊ុប

ប្រហិតសាច់គោ 

៥.០០០៛/១០.០០០៛


សាច់គោស្រស់ពងទា

៥.០០០៛

បង្គា

៥.០០០៛


សាច់ស៊ុប

៥.០០០៛/១០.០០០៛/២០.០០០៛


សរសៃ

១០.០០០៛/២០.០០០៛


ជើងគុប

១០.០០០៛/២០.០០០៛

កន្សោមដោះ

១០.០០០៛/២០.០០០៛


ដៃមឹក

៥.០០០៛


ត្រកួន

៣.០០០៛


ភ្លៅកង្គែប

៥.០០០៛


ទឹកដោះគោឆៅ

២.៥០០៛


មីសួ

១.០០០៛


មីដុំ

១.០០០៛


មីកញ្ចប់

១.០០០៛


ពងទា

១.០០០៛


ផ្សិតម្ជុល

៣.០០០៛


ពពុះសណ្តែក

៥.០០០៛


ម្អម

៣.០០០៛


ស្ពៃតឿ

៣.០០០៛


បន្លែ

៥.០០០៛


ស្ពៃបូកគោ

៣.០០០៛


សាច់អាំង

គោឡើងភ្នំ
២០.០០០៛

សាច់គោ, បន្លែ

សាច់អាំងឈុត

៥.០០០៛​/ប្រអប់


សាច់គោអាំងទឹកប្រហុក

២០.០០០៛


ពោះគោទឹកប្រហុក

២០.០០០៛


គ្រឿងម្ហូបគោក

ឆាជើងគុប

២០.០០០៛


ឆាសរសៃ

២០.០០០៛


ឡុកឡាក់សាច់គោ

២០.០០០៛

 

ភ្លាសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ឆាត្រកួនប្រេងខ្យង

៥.០០០៛

ឆាបង្គា

២០.០០០៛

ឆាបន្លែគ្រឿងសមុទ្រ

២០.០០០៛

 

ឆាបន្លែសាច់គោ

២.០០០៛

 

ឆាខ្លឹមបារាំងសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ឆាសាច់មាន់

២០.០០០៛

 

បាម្ទេសប្លោកសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ឆាគ្រឿងម្ទេសប្លោកសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ឆាត្រកួនសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ឆាស្ពៃតឿសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ឆាខ្ញីសាច់គោ

២០.០០០៛

 

ភ្លាបង្គា

២០.០០០

 

ឆាដៃមឹក

២០.០០០៛

 

កាពិផាវ

១០.០០០៛

 

តុមយាំបង្គា

២០.០០០៛

 

តុមយាំសាច់មាន់

១៥.០០០៛

 

ម្ជូគ្រឿងសាច់គោ

១៥.០០០៛

 

ស្ងោជ្រក់មាន់

១៥.០០០៛

 

ស្ងោជ្រក់សាច់គោ

១៥.០០០៛

 

ស្ងោជ្រក់ត្រី

១៥.០០០៛

 

ឆាក្តៅសាច់មាន់

២០.០០០៛

 

ឆាងាំង៉ូវមាន់

២០.០០០៛

 

ឆាបន្លែសាច់មាន់

២០.០០០៛

 

ជ្រក់

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

គោងៀត

១.០០០៛/២០.០០០៛

 

ក្របីងៀត

១.០០០៛/២០.០០០៛

 

បង្គាទឹកភ្នែក

២០.០០០៛

 

បង្គាស្រុះ

២០.០០០៛

 

ឆ្អឹងជំនីរជ្រូក

១២.០០០៛

 

ត្រីងៀត

១០.០០០៛/២០.០០០៛

 

ត្រីអាំង

១៥.០០០៛

 

ត្រីបឹងកញ្ឆែត

១៥.០០០៛

 

មីឆាសាច់គោ

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

មីឆាបង្គា

៨.០០០៛/១៥.០០០៛

 

មីឆាពងទា

៤.០០០៛

 

មីកំប៉ុង

២.៥០០៛

 

ឆាមីសួសាច់គោ

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

ឆាមីសួគ្រឿងសមុទ្រ

៨.០០០៛/១៥.០០០៛

 

ឆាមីដុំសាច់គោ

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

ឆាមីដុំគ្រឿងសមុទ្រ

៨.០០០៛/១៥.០០០៛

 

ឆាមីមូលសាច់គោ

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

ឆាមីមូលគ្រឿងសមុទ្រ

៨.០០០៛/១៥.០០០៛

 

មីស៊ុប

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

មីហឹរ

៨.០០០៛/១០.០០០៛

 

បាយត្រីងៀត

៥.០០០៛

 

បាយឆ្អឹងជំនីរជ្រូក

៧.០០០៛

 

បាយគោងៀត

៦.០០០៛

 

បាយស

១.០០០៛/៣.០០០៛/៥.០០០៛

 

បាយឆាពងទា

៤.០០០៛

 

បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

៨.០០០៛/១៥.០០០៛

 

បាយឆាសាច់គោ

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

បុកល្ហុង

៨.០០០៛/១០.០០០៛

 

ជ្រក់ជើងមាន់

៨.០០០៛

 

ប្រហិតបំពង

៥.០០០៛/១០.០០០៛

 

ឆាបន្លែគ្រឿងសមុទ្រ

២០.០០០៛

 

ត្រីចំហុយ

១៥.០០០៛

 

ត្រីបំពង

១៥.០០០៛

 

លីងសាច់មាន់គល់គ្រៃ

២០.០០០៛

 

មាន់ដុត

៤០.០០០៛

 

ភេសជ្ជៈ

ផាសិន គ្រីម

៥,០០០៛

ផាសិនក្រឡុក

៤,០០០៛

ផាសិន សូដា

២,៥០០៛


ផាសិនទឹកដោះគោ 

៣,៥០០៛

ផាសិនទឹកដោះគោឆៅ

៣,៥០០៛

ប្រោនស៊ូហ្គើ

៤,០០០៛

សូដាអ៊ីតាលី

២,៥០០៛

សេរ៉ូទឹកដោះគោ

៣,០០០៛

ប៊ើក្រឡុក

៤,០០០៛

ទឹកដោះគោឆៅ

៣,០០០៛

តែមេអំបៅ

៣,០០០៛

តែបៃតងក្រឡុក

៤,០០០៛

តែបៃតង

៣,០០០៛

តែជ្រក់

២,៥០០៛

តែគុជ

៣,០០០៛

កាហ្វេទឹកដោះគោក្រឡុក

៤,០០០៛

កាហ្វេទឹកដោះគោ

៣,៥០០៛

កាហ្វេទឹកកក

២,៥០០៛

កាហ្វេខ្មៅក្តៅ

៣,០០០៛

កាហ្វេទឹកដោះគោក្តៅ
៤,០០០៛